Stołówka

Informacje podstawowe

stołówka

W roku szkolnym 2013/2014 cena jednego obiadu wynosi 3.05zł.

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.15 do 13.30

-11.15 – Szkoła Podstawowa nr 23

-12.15 – Gimnazjum nr 8

-13.15 – przerwa wspólna

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/242/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dn. 24.01.2008r.:

•Opłatę miesięczną za obiady w stołówce szkolnej uiszcza się gotówką w kasie szkolnej lub przelewem na konto do dnia 10 każdego miesiąca.

•W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie zaprzestaje się wydawania posiłków, począwszy od pierwszego dnia po terminie, aż do uiszczenia zaległej opłaty.

•Nadpłata za nieobecność na obiedzie podlega zwrotowi (w postaci odpisu) pod warunkiem, że rezygnacja z posiłku została zgłoszona co najmniej dzień wcześniej lub do godziny 8.00 w danym dniu (osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie na nr: 14, 622-32-21 w. 41).

 

Uchwała Nr XVIII/242/2008

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 24 stycznia  2008 roku

 w sprawie zasad korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.67a ust.2- 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

 § 1.

 Uchwała określa zasady korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych znajdujących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa.

 § 2.

 1. Stołówka szkolna zapewnia uczniom posiłki gotowane w formie obiadu.
 2. Posiłki wydawane są w okresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w dniach, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Tarnowa, może rozszerzyć okresy wydawania posiłków.
 3. Zapisy uczniów którzy zamierzają korzystać z posiłków dokonywane są na cały rok szkolny lub poszczególne miesiące kalendarzowe:

a)      w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem roku szkolnego i w pierwszym tygodniu roku szkolnego,

b)      do 26 dnia każdego miesiąca na następny i kolejne miesiące,

 1. W przypadkach losowych oraz na podstawie decyzji ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu uczniowi pomocy w postaci gorącego posiłku zapisów dokonuje się z pominięciem terminów określonych w ust. 3. W takich przypadkach posiłki mogą być wydawane przez okresy krótsze niż jeden miesiąc.
 2. Posiłki wydawane są do spożycia na miejscu, na podstawie imiennych miesięcznych list i za okazaniem legitymacji szkolnej lub potwierdzeniem tożsamości przez nauczyciela.
 3. Wydanie posiłku uczeń potwierdza podpisem na liście.
 4. Posiłki wydawane są podczas długiej przerwy. Jeżeli rozmiary stołówki nie pozwalają na obsłużenie wszystkich uczniów korzystających z posiłku podczas jednej przerwy dyrektor szkoły zobowiązany jest zorganizować wydawanie posiłków podczas kilku przerw i dostosować odpowiednio ich długość.

 § 3.

 1. Ustala się opłatę za jeden posiłek w wysokości nie większej niż 3,05 zł.
 2. Opłatę miesięczną wynikającą z liczby dni wydawania posiłków uiszcza się w kasie szkoły do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 3. Uczniowie, którzy otrzymują posiłek na podstawie decyzji ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu pomocy w postaci gorącego posiłku nie ponoszą opłaty.
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie określonym w ust. 2 zaprzestaje się wydawania posiłku począwszy od pierwszego dnia po terminie, aż do uiszczenia zaległej opłaty lub uzyskania przez ucznia decyzji ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu pomocy w postaci gorącego posiłku.
 5. W razie nie korzystania przez ucznia z opłaconych posiłków w okresie usprawiedliwionej nieobecności w szkole, powstała z tego nadpłata podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet opłaty za następny miesiąc. W przypadku zaprzestania z korzystania z posiłków z innych przyczyn nadpłata podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet opłaty za następny miesiąc pod warunkiem, że rezygnacja z posiłku została zgłoszona, co najmniej dzień wcześniej. Rozliczenia z tych tytułów dokonuje się w okresie do 10 dnia następnego miesiąca.

 § 4.

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

 § 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Żądło